Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

Thủ tục hành chính mới ban hành....về quy trình xét, cấp "Học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên".

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trang

Subscribe to PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP RSS