Tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam- 80 năm một chặng đường lịch sử và Công đoàn An Giang"

Tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam- 80 năm một chặng đường lịch sử và Công đoàn An Giang": 8 tập thể và 57 cá nhân đạt giải (26/06/2009)

Trang

Subscribe to PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP RSS