An Giang: Nghiệm thu đề tài “Phân lập và chọn môi trường nhân sinh khối ba loài nấm ký sinh côn trùng trên nhóm rau ăn lá ở ĐBSCL”

Trường Đại học An Giang vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Phân lập và chọn môi trường nhân sinh khối ba loài nấm ký sinh côn trùng Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok, Beauveria bassiana (Bals.) Vuill và Paecilomyces spp trên nhóm rau ăn lá ở ĐBSCL”.


Kết quả đề tài đã thu thập được tổng cộng 288 dòng nấm từ 6 tỉnh/thành phố: An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng và Hậu Giang, bao gồm 3 loài nấm ký sinh côn trùng Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana và Paecilomyces spp. Trong đó, quá trình phân lập, tách dòng (trong môi trường PDA) và định danh (theo Banett H.L và Barry) đã thu được 51 dòng.
Thí nghiệm trên sâu ăn tạp trong điều kiện phòng thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên và 5 lần lặp lại từ 51 dòng nấm đã thu được. Tác giả đã chọn ra được 10 dòng có hiệu quả tốt nhất.
Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài.
Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng là: 82,9/100, đạt loại “Khá” và thống nhất cho nghiệm thu đề tài. Các thủ tục nghiệm thu đề tài sẽ được tiến hành sau khi Chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh nội dung và hình thức bản báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài theo ý kiến đóng góp của Hội đồng.


Nguồn: Web Bộ KH-CN

Thành Khởi (ST)