Tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân dùng muối iốt năm 2009

Nhằm đẩy mạnh phòng trào sử dụng muối iốt để phòng, chống các rối loạn do thiếu iốt.

Ngày 29/10/2009 UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn số 3935/UBND-VX "Về việc tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân dùng muối iốt năm 2009".