Quyết định về công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 5838/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2015 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số hiệu: 
5838/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 
Thứ hai, November 30, 2015