Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KH&CN....

Quyết định quy định một số đinh mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số hiệu: 
5830/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 
Thứ sáu, November 27, 2015