Quyết định V/v ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang