Hướng dẫn Tổng kết năm học 2016-2017

 HƯỚNG DẪN

Tổng kết năm học 2016 - 2017

________________

Thực hiện nhiệm vụ năm học, nhà trường hướng dẫn công tác tổng kết năm học 2016 – 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Đánh giá đúng và đầy đủ các mặt hoạt động trong năm học của từng đơn vị; căn cứ chức năng nhiệm vụ và kế hoạch năm học của đơn vị để xem xét, đánh giá những việc làm được, chưa làm được hoặc đã triển khai thực hiện nhưng chưa tốt, tìm nguyên nhân dẫn đến thành công hoặc yếu kém; mức độ hoàn thành từng nội dung công việc.

2. Xét chọn, bình bầu thi đua, khen thưởng trên tinh thần nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng người, đúng khả năng và thành tích đạt của từng thành viên trong đơn vị; thành tích đến đâu khen đến đó.

3. Trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra trong năm học, đề ra giải pháp thực hiện cho năm học tiếp theo.

4. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch phân chia Khối thi đua đã áp dụng từ các năm học trước. Khối thi đua chú ý thực hiện các quy định trong việc xem xét, đánh giá, bình chọn các danh hiệu thi đua tập thể. Vì vậy, việc chấp hành nghiêm các quy định mang tính nguyên tắc, nhất là tỷ lệ % công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng, điều kiện cần và đủ theo quy định để xem xét danh hiệu thi đua cấp cao phải đặc biệt quan tâm.

(Chi tiết xem tập tin đính kèm)