Thông báo

Thông báo về công tác văn thư, hành chính của Trường Đại học An Giang

Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng tại buổi họp duyệt kế hoạch năm học của Phòng Hành chính - Tổng hợp ngày 26/9/2016;

Để công tác văn thư, hành chính của Trường đi vào nề nếp, Ban Giám hiệu thông báo một số nội dung trong công tác văn thư hành chính của Trường như sau:

Thuật ngữ hóa học theo chuẩn TVCN 5529:2010 và chuẩn TVCN 5530:2010

Thực hiện công văn số 1041/BGDĐT-GDTrH ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Về việc sử dụng Thuật ngữ hóa học theo TVCN 5529:2010 và TVCN 5530:2010", Phòng HCTH cập nhật trên Web phòng hai bộ tiêu chuẩn trên để Quý Thầy/Cô tham khảo. (file đính kèm)

Subscribe to RSS - Thông báo