Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

- Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: yêu cầu xét thi đua, khen thưởng; tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định và đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thời điểm nhận hồ sơ; hội đồng sáng kiến; hội đồng thi đua, khen thưởng; trách nhiệm chi thưởng.

Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT về việc Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

     1/ Thông tư này quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là giảng viên), bao gồm: Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên; thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học; quy đổi các hoạt động chuyên môn ra giờ chuẩn giảng dạy và chế độ làm việc vượt định mức lao động.

     2/ Thông tư này áp dụng đối với giảng viên giảng dạy tại các đại học, học viện, trường đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung ...

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

     1/ Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các khoản 3,4,10,12,13,15,17,23,24,28 và 34 Điều 1 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học.

     2/ Nghị định này áp dụng đối với trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học), đại học và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục đại học.

- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

 

Nghị định số 90/2002/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Nghị định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2020.

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

 

Phạm vị điều chỉnh: Nghị định này Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, bao gồm: Thời gian nghỉ hè của nhà giáo; phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự; chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; học bổng khuyến khích học tập; học bổng chính sách và miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên.

Luật Giáo dục-2019

- Phạm vi điều chỉnh:

Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; giáo dục cơ sở, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục.

- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Trang

Subscribe to PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP RSS