LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1/ Phạm vi điều chỉnh:

Luật này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng.

2/ Đối tượng áp dụng:

Luật này áp dụng đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình người Việt Nam; cá nhân, tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài.

Quy trình xem xét của lãnh đạo về tính hiệu lực hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng

Quy định trình tự, cách thức lãnh đạo tiến hành định kỳ xem xét hệ thống quản lý chất lượng của Nhà trường để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả và sự phù hợp của hệ thống.

Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

- Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: yêu cầu xét thi đua, khen thưởng; tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định và đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thời điểm nhận hồ sơ; hội đồng sáng kiến; hội đồng thi đua, khen thưởng; trách nhiệm chi thưởng.

Trang

Subscribe to PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP RSS