VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STTNội dungTải về
1

Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT Thông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

Tải về
2

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016

Tải về
3

Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc  phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT

Tải về
4

Chỉ thị v/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016

Tải về
5

Thông tư ban hành Khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài.

Tải về
6

Thông tư quy định Chương trình học môn học GDTC thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

Tải về
7

Thông tư ban hành quy chế quản lý bằng  tốt nghiệp THCS, TNTHPT, văn bằng GDĐH  và chứng chỉ trong hệ thống GD quốc dân

Tải về
8

Quyết định v/v quy định về cung cấp phôi bằng tốt nghiệp THCS, THPT, phôi chứng chỉ giáo dục thường xuyên và phôi chứng chỉ giáo dục quốc phòng-an ninh tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tải về
9

Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

Tải về
10

Quyết định số 5838/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2015 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tải về
11

Thông tư số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo".

Tải về
12

Quyết định quy định một số đinh mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tải về
13

Công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Tải về
14

Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tải về
15

  Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ GD&ĐT v/v Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ  hệ chính quy năm 2016.

Tải về
16

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang v/v xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2016

Tải về
17

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tải về