VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STTNội dungTải về
1

Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT Thông tư quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

Tải về
2

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016

Tải về
3

Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc  phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT

Tải về
4

Chỉ thị v/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016

Tải về
5

Thông tư ban hành Khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài.

Tải về
6

Thông tư quy định Chương trình học môn học GDTC thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

Tải về
7

Thông tư ban hành quy chế quản lý bằng  tốt nghiệp THCS, TNTHPT, văn bằng GDĐH  và chứng chỉ trong hệ thống GD quốc dân

Tải về
8

Quyết định v/v quy định về cung cấp phôi bằng tốt nghiệp THCS, THPT, phôi chứng chỉ giáo dục thường xuyên và phôi chứng chỉ giáo dục quốc phòng-an ninh tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tải về
9

Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

Tải về
10

Quyết định số 5838/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2015 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tải về
11

Thông tư số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo".

Tải về
12

Quyết định quy định một số đinh mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tải về
13

Công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Tải về
14

Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tải về
15

  Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ GD&ĐT v/v Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ  hệ chính quy năm 2016.

Tải về
16

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang v/v xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2016

Tải về
17

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tải về
18

- Phạm vi điều chỉnh:

Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; giáo dục cơ sở, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục.

- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Tải về
19

 

Phạm vị điều chỉnh: Nghị định này Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, bao gồm: Thời gian nghỉ hè của nhà giáo; phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự; chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; học bổng khuyến khích học tập; học bổng chính sách và miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

 

Tải về
20

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Nghị định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2020.

Tải về
21

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

     1/ Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các khoản 3,4,10,12,13,15,17,23,24,28 và 34 Điều 1 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học.

     2/ Nghị định này áp dụng đối với trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học), đại học và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục đại học.

- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

 

Tải về
22

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

     1/ Thông tư này quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là giảng viên), bao gồm: Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên; thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học; quy đổi các hoạt động chuyên môn ra giờ chuẩn giảng dạy và chế độ làm việc vượt định mức lao động.

     2/ Thông tư này áp dụng đối với giảng viên giảng dạy tại các đại học, học viện, trường đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2020.

 

Tải về
23

- Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: yêu cầu xét thi đua, khen thưởng; tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định và đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thời điểm nhận hồ sơ; hội đồng sáng kiến; hội đồng thi đua, khen thưởng; trách nhiệm chi thưởng.

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020, thay thế Thông tư số 22/2018TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Tải về