Thông báo về công tác văn thư, hành chính của Trường Đại học An Giang

Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng tại buổi họp duyệt kế hoạch năm học của Phòng Hành chính - Tổng hợp ngày 26/9/2016;

Để công tác văn thư, hành chính của Trường đi vào nề nếp, Ban Giám hiệu thông báo một số nội dung trong công tác văn thư hành chính của Trường như sau:

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia....

Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trang

Subscribe to PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP RSS