Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Ngày 21/4/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BGDĐT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mời các bạn xem: http://www.agu.edu.vn/congvan/index.php/topic,1020.0.html

Trang

Subscribe to PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP RSS