Thủ tục hành chính mới ban hành....về quy trình xét, cấp "Học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên".

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thuật ngữ hóa học theo chuẩn TVCN 5529:2010 và chuẩn TVCN 5530:2010

Thực hiện công văn số 1041/BGDĐT-GDTrH ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Về việc sử dụng Thuật ngữ hóa học theo TVCN 5529:2010 và TVCN 5530:2010", Phòng HCTH cập nhật trên Web phòng hai bộ tiêu chuẩn trên để Quý Thầy/Cô tham khảo. (file đính kèm)

Về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KH&CN....

Quyết định quy định một số đinh mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo".

Quyết định về công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 5838/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2015 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trang

Subscribe to PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP RSS