Chức năng và nhiệm vụ

    CHỨC NĂNG

    -  Tham mưu lãnh đạo về công tác tổng hợp, thống kê số liệu phục vụ các báo cáo của trường, xây dựng kế hoạch ngắn và dài hạn, chiến lược phát triển nhà trường, công tác văn thư hành chính, tổ chức quản trị công sở, phối hợp chính quyền địa phương tổ chức các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xem xét việc thực hiện chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ cao

Xem xét việc thực hiện chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ cao

Trang

Subscribe to PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP RSS