Trường Đại Học An Giang- Tổ chức Họp kiểm tra công tác tổ chức tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng năm 2010. [NEW]

Trường Đại Học An Giang- Tổ chức Họp kiểm tra công tác tổ chức tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng năm 2010.

Trường đại học An Giang đoạt giải nhất tập thể cuộc thi tìm hiểu “80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ An Giang”

Kết thúc cuộc thi tìm hiểu “80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ An Giang”: Trường đại học An Giang đoạt giải nhất tập thể

Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học vào đại học, cao đẳng năm 2010

Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học vào đại học, cao đẳng năm 2010

Ngày 05 tháng 4 năm 2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1706/BGDĐT-GDĐH (Về việc hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2010)

Trang

Subscribe to PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP RSS