Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học vào đại học, cao đẳng năm 2010

Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học vào đại học, cao đẳng năm 2010

Ngày 05 tháng 4 năm 2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1706/BGDĐT-GDĐH (Về việc hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2010)