Từ ngày 01.7.2010: áp dụng khung học phí mới

Từ ngày 01.7.2010: áp dụng khung học phí mới

Theo Nghị định 49 của Thủ tướng Chính phủ sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1.7.2010, khung học phí của giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2010 – 2011 theo ba vùng là thành thị từ 40.000 – 200.000 đồng/tháng/học sinh, nông thôn từ 20.000 – 80.000 đồng/tháng/học sinh và miền núi từ 5.000 – 40.000 đồng/tháng/học sinh.

Tuy nhiên, từ năm học 2011 – 2012 trở đi, học phí sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố. Căn cứ vào khung học phí của Chính phủ quy định, HĐND cấp tỉnh sẽ quy định mức học phí cụ thể hàng năm phù hợp với thực tế của các vùng ở địa phương mình. Mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập được thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo giữa Nhà nước và người học.
Nghị định cũng quy định cụ thể mức trần học phí đối với đào tạo trình độ đại học tại trường công lập theo ba nhóm ngành đào tạo chương trình đại trà.Cụ thể:

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thuỷ sản có trần học phí :

Năm học 2010 – 2011 là 290.000 đồng/tháng/sinh viên;

Năm học 2011 – 2012 là 355.000 đồng/tháng/sinh viên;

Năm học 2012 – 2013 là 420.000 đồng/tháng/sinh viên;

Năm học 2013 – 2014 là 485.000 đồng/tháng/sinh viên;

Năm học 2014 – 2015 là 550.000 đồng/tháng/sinh viên.

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch có trần học phí :

Năm học 2010 – 2011 là 310.000 đồng/tháng/sinh viên,

Năm học 2011 – 2012 là 395.000 đồng/tháng/sinh viên,

Năm học 2012 – 2013 là 480.000 đồng/tháng/sinh viên,

Năm học 2013 – 2014 là 565.000 đồng/tháng/sinh viên

Năm học 2014 – 2015 là 650.000 đồng/tháng/sinh viên.

Y dược có trần học phí

Năm học 2010 – 2011 là 340.000 đồng/tháng/sinh viên,

Năm học 2011 – 2012 là 455.000 đồng/tháng/sinh viên,

Năm học 2012 – 2013 là 570.000 đồng/tháng/sinh viên,

Năm học 2013 – 2014 là 685.000 đồng/tháng/sinh viên

Năm học 2014 – 2015 là 800.000 đồng/tháng/sinh viên.

Nghị định cũng nêu rõ, học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không được vượt quá 150% mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.

Với học phí đào tạo theo tín chỉ, mức thu học phí của một tín chỉ được xác định căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khoá học theo nhóm ngành đào tạo và của toàn khoá học theo công thức: học phí/tín chỉ = tổng học phí toàn khoá/ tổng số tín chỉ toàn khoá (với tổng học phí toàn khoá = mức thu học phí mỗi sinh viên/tháng x 10 tháng x số năm học).

Nghị định cũng quy định các cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định mức học phí nhưng phải công khai mức học phí cho từng năm học đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; công khai cho từng năm học và dự kiến với cả khoá học đối với giáo dục nghề nghiệp và đại học.

NHƯ THUẦN
Nguồn: Báo SGTT
Diễm Thúy (st)