Chức năng và nhiệm vụ

    CHỨC NĂNG

    -  Tham mưu lãnh đạo về công tác tổng hợp, thống kê số liệu phục vụ các báo cáo của trường, xây dựng kế hoạch ngắn và dài hạn, chiến lược phát triển nhà trường, công tác văn thư hành chính, tổ chức quản trị công sở, phối hợp chính quyền địa phương tổ chức các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

    -   Tổ  chức  thực  hiện  một  phần quản trị công sở theo sự phân công của nhà  trường, đảm  bảo  phục  vụ  tốt hoạt động dạy và học của Trường; tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch theo từng thời điểm giúp Lãnh đạo nắm bắt kịp thời hoạt động của Trường.    

    NHIỆM VỤ

    -  Cụ thể hóa kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, các chương trình mục tiêu, đề án, thành kế hoạch công tác năm học, học kỳ, tháng, tuần; tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị trong trường để lập các báo cáo theo qui định; phản ánh kịp thời hoạt động của trường để Ban Giám hiệu có biện pháp chỉ đạo. 

    -  Thực hiện tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động nhà trường; thông tin thông báo đến các đơn vị ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

    -  Thực hiện nghiệp vụ về công tác văn thư hành chính; xem xét các văn bản trước khi trình Ban Giám hiệu phê duyệt, ký ban hành để đảm bảo nội dung và hình thức văn bản, đúng với thẩm quyền và thể thức văn bản theo qui định hiện hành. Tổ chức công tác lưu trữ và quản lý hồ sơ mật theo đúng Pháp lệnh. 

    -  Soạn thảo các văn bản theo sự phân công của Ban Giám hiệu nhằm chỉ đạo nhiệm vụ năm học, báo cáo sơ kết, tổng kết; các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các mặt công tác chung của nhà trường.

    - Quản lý con dấu của trường và sử dụng đúng qui định; cấp và chứng nhận, xác nhận các loại giấy tờ trong công tác hành chính được Hiệu trưởng ủy quyền ký thừa lệnh.

    - Theo dõi tổng hợp phong trào thi đua cấp trường, thực hiện nhiệm vụ Thư ký giúp Hội đồng thi đua nhà trường xét duyệt các danh hiệu thi đua đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; đề xuất với Ban Giám hiệu các biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường.

    -  Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường tổ chức các ngày lễ, tết, các hoạt động phong trào, công tác xã hội...; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các phong trào gắn với địa phương.

    - Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, công tác trật tự trị an, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa dịch bệnh, kỷ cương nề nếp sinh hoạt trong trường.

    -  Quản lý và điều hành phương tiện ô tô công phục vụ yêu cầu công tác; quản lý và sử dụng một số phòng họp, hội trường phục hoạt động chung của trường.