Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia....

Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số hiệu: 
02/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 
Thứ năm, March 10, 2016