Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang