Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang