Luật Giáo dục-2019

- Phạm vi điều chỉnh:

Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; giáo dục cơ sở, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục.

- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Số hiệu: 
43/2019/QH14
Ngày ban hành: 
Thứ sáu, June 14, 2019