Nghị định số 90/2002/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Nghị định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2020.

Số hiệu: 
90/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 
Thứ năm, August 13, 2020