Nghị định số 99/2019/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung ...

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

     1/ Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các khoản 3,4,10,12,13,15,17,23,24,28 và 34 Điều 1 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học.

     2/ Nghị định này áp dụng đối với trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học), đại học và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục đại học.

- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

 

Ngày ban hành: 
Thứ hai, December 30, 2019