Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT về việc Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

     1/ Thông tư này quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là giảng viên), bao gồm: Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên; thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học; quy đổi các hoạt động chuyên môn ra giờ chuẩn giảng dạy và chế độ làm việc vượt định mức lao động.

     2/ Thông tư này áp dụng đối với giảng viên giảng dạy tại các đại học, học viện, trường đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2020.

 

Ngày ban hành: 
Thứ hai, July 27, 2020